Δώνος Προμηθευτική Άμεση εξυπηρέτηση

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του νόμου 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» [Εισαγωγή του ευρώ – Τέλη κυκλοφορίας]

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του νόμου 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» [Εισαγωγή του ευρώ – Τέλη κυκλοφορίας].Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του Π.Δ/τος 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως».Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του νομοθετικού διατάγματος υπ’ αριθ. 1037/1971 «Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του νομοθετικού διατάγματος υπ’ αριθ. 1037/1971 «Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών»Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του Π.Δ/τος 351/1983 «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕΕ)»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του Π.Δ/τος 351/1983 «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕΕ)»Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του νόμου 29/1975 «Περί επιβολής ειδικής εισφοράς υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.)»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του νόμου 29/1975 «Περί επιβολής ειδικής εισφοράς υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.)»Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου “Ηλεκτρονικό Αρχείο…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του νόμου 3551/2007 «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του νόμου 3551/2007 «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.»Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου “Ηλεκτρονικό Αρχείο νόμων και…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του νόμου 4209/2013 «Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών.»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του νόμου 4209/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του νόμου 2275/1994 «Κύρωση των από 31.12.1993 και 6.7.1994 πέντε δανειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις.»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του νόμου 2275/1994 «Κύρωση των από 31.12.1993 και 6.7.1994 πέντε δανειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις.».Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του νόμου 2216/1994 «Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων και των προσαρτημένων σε αυτήν κοινών και μονομερών δηλώσεών τους και άλλες διατάξεις.»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του νόμου 2216/1994 «Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων και των προσαρτημένων σε αυτήν κοινών και μονομερών δηλώσεών…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης των νόμων 4179/2013 για τον τουρισμό και 3029/2002 για την κοινωνική ασφάλιση

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση των νόμων 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.» και 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης»Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του νόμου 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις.»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του νόμου 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις.»Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου “Ηλεκτρονικό Αρχείο…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων…» [Τέλος πλαστικών σακουλών]

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.» [Τέλος πλαστικών σακουλών]Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης των νομοθετημάτων 5325/1932, 146/1914 και 3955/2011

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση των νόμων 5325/1932 “Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν”, 146/1914 “Περί αθέμιτου ανταγωνισμού” και 3955/2011 “Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις”Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του Π.Δ/τος 131/2003 «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο).»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του Π.Δ.131/2003 «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο).»Σας…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του Π.Δ/τος 131/2003 «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο).»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του Π.Δ.131/2003 «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο).»Σας…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 490/1976 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής ενίων ειδών υπό αναπήρων.» σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 1798/1988

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 490/1976 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής ενίων ειδών υπό αναπήρων.» σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 1798/1988 «Υπολογισμός και συντελεστές του φόρου κατανάλωσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και άλλες…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 490/1976 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής ενίων ειδών υπό αναπήρων.» σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 1798/1988

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 490/1976 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής ενίων ειδών υπό αναπήρων.» σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 1798/1988 «Υπολογισμός και συντελεστές του φόρου κατανάλωσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και άλλες…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.».Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.».Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν.δ/τος 1195/1942 «Περί παραγραφής υπέρ του Δημοσίου καταθέσεων παρά Τραπέζαις και άλλων τινών αξιών και απαιτήσεων.»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν.δ/τος 1195/1942 «Περί παραγραφής υπέρ του Δημοσίου καταθέσεων παρά Τραπέζαις και άλλων τινών αξιών και απαιτήσεων.»Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν.δ/τος 1195/1942 «Περί παραγραφής υπέρ του Δημοσίου καταθέσεων παρά Τραπέζαις και άλλων τινών αξιών και απαιτήσεων.»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν.δ/τος 1195/1942 «Περί παραγραφής υπέρ του Δημοσίου καταθέσεων παρά Τραπέζαις και άλλων τινών αξιών και απαιτήσεων.»Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης των νόμων 3758/2009 για τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και 3898/2010 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση των νόμων 3758/2009 “Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις.” και 3898/2010 “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.”Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να…

Περισσότερα

Κωδικοποιήθηκε το αρχείο του κόμβου με το νέο νόμο 4461/2017

Η επιστημονική ομάδα του TaxHeaven στην προσπάθειά της για την άμεση ενημέρωση του φορολογικού της αρχείου, ολοκλήρωσε την κωδικοποίηση των διατάξεων των νόμων, όπως αυτές τροποποιούνται μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου 4461/2017 “Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης των νόμων 3758/2009 για τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και 3898/2010 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση των νόμων 3758/2009 “Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις.” και 3898/2010 “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.”Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, ……… και άλλες διατάξεις.»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.».Σας υπενθυμίζουμε επίσης…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, ……… και άλλες διατάξεις.»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.».Σας υπενθυμίζουμε επίσης…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 2367/1995 «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις.» [Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων – Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών]

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 2367/1995 «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις.» [Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων – Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών]Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα…

Περισσότερα

Κωδικοποιήθηκε το φορολογικό αρχείο του κόμβου με τους νέους νόμους 4415/16 και 4416/16

Η επιστημονική ομάδα του TaxHeaven στην προσπάθειά της για την άμεση ενημέρωση του φορολογικού της αρχείου, ολοκλήρωσε την κωδικοποίηση των διατάξεων των νόμων, όπως αυτές τροποποιούνται μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου 4415/2016 “Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση,…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 2367/1995 «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις.» [Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων – Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών]

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 2367/1995 «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις.» [Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων – Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών]Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα…

Περισσότερα

Taxheaven – Άμεση ενημέρωση – Έγκαιρη επιστημονική κωδικοποίηση – Καινοτομικά εργαλεία. Κωδικοποιήθηκαν όλοι οι νόμοι στους οποίους επιφέρει αλλαγές ο νόμος 4405/2016

Η επιστημονική ομάδα του TaxHeaven στην προσπάθειά της για την άμεση ενημέρωση του φορολογικού της αρχείου, ολοκλήρωσε την κωδικοποίηση των διατάξεων των νόμων, όπως αυτές τροποποιούνται μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου 4405/2016 “Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.»Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου “Ηλεκτρονικό Αρχείο νόμων και αποφάσεων”.Κλείνοντας,…

Περισσότερα

Taxheaven – Άμεση ενημέρωση – Κωδικοποιήθηκαν όλες οι διατάξεις του ασφαλιστικού – φορολογικού νόμου 4387/2016

Η επιστημονική ομάδα του TaxHeaven στην προσπάθειά της για την άμεση ενημέρωση του φορολογικού της αρχείου, ολοκλήρωσε την κωδικοποίηση των διατάξεων των νόμων, όπως αυτές τροποποιούνται μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου 4387/2016 “Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας −…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις.»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις.»Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων.»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων.»Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα…

Περισσότερα

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν.δ. 1059/1971 «Περί του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων.»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν.δ. 1059/1971 «Περί του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων.»Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου “Ηλεκτρονικό Αρχείο νόμων και αποφάσεων”.Κλείνοντας, να τονίσουμε…

Περισσότερα

Δώνος Προμηθευτική Άμεση εξυπηρέτηση

Διαβάστε επίσης!

loading...