Δώνος Προμηθευτική Άμεση εξυπηρέτηση

Νικιάνα: Το πρακτικό ανάκλησης της απόφασης της Τοπικής Κοινότητας για τη δημιουργία καταφυγίου τετράποδων στον Αλέξανδρο…

Από το πρακτικό της με αριθμ. 04/2020 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Αλεξάνδρου του Δήμου Λευκάδας.
Στη Νικιάνα και στο γραφείο της Κοινότητας Αλεξάνδρου του Δήμου Λευκάδας σήμερα
την 18η
του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, ήλθε σε
συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Αλεξάνδρου, μετά την αριθμ. 11/14-02-2020
έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα από τους συμβούλους
σύμφωνα με τα άρθρα 88,89 του Ν. 3852/10 ( ΦΕΚ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 90 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε ( 5 ) μελών
ευρέθησαν παρόντα τέσσερα ( 4 ) μέλη ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βρεττός Δημήτριος (Πρόεδρος) 1. Κολυβά Ζωή
2. Γράψας Σπυρίδων
3. Κολυβά Αικατερίνη
4. Μανωλίτσης Νικηφόρος
Το ανωτέρω απών μέλος απουσίαζε, αν και κλήθηκε νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ασπασία Σούνδια, Γραμματέας του Συμβουλίου της
Κοινότητας Αλεξάνδρου, για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ 1ο της Ημερήσιας Διάταξης: Ανάκληση της αριθμ. 6/2020 απόφασης Κοινοτικού
Συμβουλίου με θέμα «Γνωμοδότηση για την «κατασκευή και εξοπλισμό εγκαταστάσεων
καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε έκταση εκτός σχεδίου και εκτός των ορίων
οικισμού της Κοινότητάς μας και συγκεκριμένα στη θέση ΚΑΝΑΛΙ ( Υδρομάστευση ) εμβαδού
14.466,75τ.μ. το οποίο έχει Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου 01094703237 στο Ε9 και με Κ.Α.Ε.
340050409043».
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αλεξάνδρου κ. Βρεττός Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Καλοσώρισε το νέο μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνα Γράψα
καθώς και εκπροσώπους του Σωματείου ζωόφιλων Λευκάδας, τους εκπροσώπους των
συλλόγων Επαγγελματιών και Προστασίας του Περιβάλλοντος και των Πολιτιστικών
Συλλόγων “ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ” & “ΦΗΓΟΣ”.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο
θέμα της Ημερησίας Διάταξης είπε τα εξής:
Είμαστε εδώ σήμερα για την ανάκληση της αριθμ 6/2020 απόφασης του Κοινοτικού
Συμβουλίου Αλεξάνδρου με την οποία το Συμβούλιο έδωσε την σύμφωνη γνώμη του για
την κατασκευή και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε
έκταση εκτός σχεδίου και εκτός των ορίων οικισμού της Κοινότητάς μας και συγκεκριμένα
,στη θέση ΚΑΝΑΛΙ ( Υδρομάστευση ) εμβαδού 14.466,75τ.μ. το οποίο έχει Αριθμό
Ταυτότητας Ακινήτου 01094703237 στο Ε9 και με Κ.Α.Ε. 340050409043.
Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα αποτελεί χώρο προσωρινής παραμονής και
περίθαλψής τους. Από παράγοντές του Δήμου Λευκάδας μας υποδείχθηκε σχεδιάγραμμα
από το κτηματολόγιο στο οποίο αναφέρεται ο χώρος που επιλέχθηκε στην κοινότητα
Αλεξάνδρου και πιο συγκεκριμένα στην θέση «ΚΑΝΑΛΙ ( Υδρομάστευση)» για την ίδρυση
καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Τα μέλη του Συμβουλίου έκαναν το λάθος και
δεν πήγαν να δούνε το συγκεκριμένο χώρο που επιλέχθηκε.
Στη συνέχεια τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου έλαβαν την υπ΄αριθ. 6/2020 απόφαση
διότι παρανόησαν την ακριβή θέση- όπως αυτή προτάθηκε από την δημοτική αρχή- στην
οποία θα γίνει η κατασκευή & εγκατάσταση του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Συνέπεια αυτής της παρανόησης είναι το γεγονός ότι πρέπει να ακυρωθεί η υπ΄αριθ. 6/2020
προηγούμενη απόφασή μας.
Ο κ. Ζουριδάκης στο απογευματινό Μαγκαζίνο PRISMA είπε ότι πιεστήκαμε για να
ακυρώσουμε την αριθμ. 6/2020 απόφαση μας. Εμείς δεν πιεστήκαμε από κανέναν απλά
ύστερα από συζητήσεις με τους κατοίκους και μέλη των προαναφερθέντων συλλόγων
καταλάβαμε ότι παρανοήσαμε τη θέση ως κοινοτικό συμβούλιο. Πήγαμε επιτόπου στην
περιοχή λάβαμε γνώση της θέσης και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην ακύρωση της
ανωτέρω απόφασής μας.
Μετά από πληρέστερη ενημέρωση που είχαμε σχετικά με την ακριβή θέση της
εγκατάστασης και επί τόπου επίσκεψη στον συγκεκριμένο χώρο είμαστε κατηγορηματικά
αντίθετοι με τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στη θέση αυτή για
τους παρακάτω λόγους:
1.Ο χώρος αυτός δεν είναι κατάλληλος για την φιλοξενία ζώων καθώς έχει μεγάλη κλίσηβρίσκεται σε όχθη ρεματιά.
2.Βρίσκεται σε περιοχή που θα δυσχεραίνει ή και αποτρέπει την επισκεψιμότητα στο
χώρο, η οποία πρέπει να διευκολύνεται καθώς είναι το ζητούμενο για τέτοιους χώρους
όταν αναζητούνται ανάδοχοι για την υιοθεσία των ζώων.
3.Η κλίση του γηπέδου και το δύσβατο της περιοχής θα απορροφήσουν μεγάλο μέρος από
τα διατιθέμενα κονδύλια τα οποία θα αφαιρεθούν από τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για
την προστασία των ζώων. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός πως είμαστε
κατηγορηματικά αντίθετοι και δεν θα επιτρέψουμε την ασφαλτόστρωση κανενός δρόμου
της περιοχής.
4.Η θέση του ακινήτου δίπλα ακριβώς στο μικρό οροπέδιο-λιβάδι-που συνδέει τους τρεις
οικισμούς, Αλέξανδρο, Κολυβάτα και Κιάφα και η μικρή απόσταση απ’ αυτούς (200-400
μέτρα), θα δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα όχλησης τόσο στους κατοίκους της περιοχής
όσο και στους φιλοξενούμενες στα μικρά καταλύματα που υπάρχουν, οι οποίοι είναι
άνθρωποι που τα επιλέγουν λόγω ακριβώς της απόλυτης ησυχίας που επικρατεί στην
περιοχή, με σοβαρό ενδεχόμενο ακόμα και το κλείσιμό τους αφού θα εκλείψει ο λόγος της
ύπαρξης τους.
5.Λόγω της γειτνίασης του χώρου αυτού με το λιβάδι, η επίσκεψη ή η καλλιέργεια στα
κτήματα και τα αμπέλια μας θα είναι δύσκολη γιατί θα εγκυμονεί πάντα ο κίνδυνος ή ο
φόβος για την παρουσία κάποιων αδέσποτων που θα περιφέρονται εκτός του χώρου.
Άλλωστε η απόσταση κάποιων αμπελιών και μποστανιών είναι μικρότερη των 100 μέτρων
που προβλέπει ο Νόμος.
6.Ο χώρος αυτός εφάπτεται του μονοπατιού στο οποίο λαμβάνει χώρα ο γνωστός
ανώμαλος δρόμος στον οποίο συμμετέχουν κάθε χρόνο αθλητές είτε από την Ελλάδα είτε
από άλλες χώρες. Επίσης εκεί συναντώνται τα μονοπάτια που οδηγούν από τους τρεις
οικισμούς στο μοναστήρι της Κόκκινης Εκκλησιάς.
7.Η δραστηριότητα αυτή θα μολύνει τα νερά της περιοχής στην οποία υπάρχουν πηγάδια
(δύο μέσα στο ακίνητο) και γεωτρήσεις. Μάλιστα την γεώτρηση από την οποία άλλοτε
υδρεύονταν οι οικισμοί, την έχουμε σαν άμεση προτεραιότητα για να την επισκευάσουμε
ώστε να αποτελεί, όπως πάντα, εναλλακτική πηγή ύδρευσης των οικισμών μας. Επίσης ο
χώρος αυτός γειτνιάζει με τις παλαιές εγκαταστάσεις (πλυσταριά) που οι γυναίκες των
χωριών έπλεναν τα ρούχα τους και έπαιρναν νερό για το σπίτι, εγκαταστάσεις που
πρόσφατα αποκαλύφθηκαν μετά από προσπάθειες της κοινότητας, με σκοπό να τηρηθεί το
έθιμο και να γίνονται εκεί γιορτές προς αναβίωση των δραστηριοτήτων αυτών. Να ληφθεί
υπόψη ότι και η απόσταση του χώρου αυτού από το ακίνητο είναι πολύ μικρότερη των 100
μέτρων που προβλέπει ο νόμος.
8.Υφίσταται και ιδιοκτησιακό θέμα καθώς μετά την ανακίνηση του ζητήματος άρχισαν
συζητήσεις περί ιδιοκτησιών που βρίσκονται στο ακίνητο.
9. Θα πρέπει να γνωρίζει η Δημοτική Αρχή, ώστε να μη βρεθεί προ απροόπτου, ότι δεν
απαιτείται απλώς μία άδεια οικοδομής μικρής κλίμακας, όπως ειπώθηκε αλλά απαιτείται η
έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου με Προεδρικό Διάταγμα μετά από έγκριση του
Υπουργείου Χωροταξίας.
10. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων
συντροφιάς και για οποιαδήποτε άλλη θέση που αφορά την Κοινότητα μας.
Στη συνέχεια έγινε διαλογική συζήτηση στην οποία συμμετείχαν και οι εκπρόσωποι των
παραπάνω συλλόγων-σωματείων.
Μετά τα ανωτέρω το Συμβούλιο της Κοινότητας Αλεξάνδρου
αποφασίζει ομόφωνα:
Α. την ανάκληση της αριθμ. 6/2020 απόφασής του και
Β. στεκόμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε αυτή την εγκατάσταση-καταφύγιο αδέσποτων
ζώων-στην προτεινόμενη από το Δημοτικό Συμβούλιο θέση και θα αγωνιστούμε με κάθε
νόμιμο μέσο ώστε να μην πραγματοποιηθεί.
Γ. Επίσης ζητούμε την ακύρωση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία
βασίστηκε στην προηγούμενη απόφασή μας που υπήρξε προϊόν παρανόησης ως προς την
προτεινόμενη θέση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 07 / 2020
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Βρεττός
Τα παρόντα μέλη
1. Σπυρίδων Γράψας
2. Αικατερίνη Κολυβά
3. Νικηφόρος Μανωλίτσης
Η Γραμματέας
ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΟΥΝΔΙΑ

Κοινοποίηση:

Πηγή: Lefkadapress.gr


Δώνος Προμηθευτική Άμεση εξυπηρέτηση

Διαβάστε επίσης!

loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.