Μολυσμένη από Ενζωοτική Λεύκωση Βοοειδών κτηνοτροφική μονάδα Δ.Δ. Βλιζιανών του Δήμου Ξηρομέρου

Πρόκειται για μια δύσκολη ασθένεια καθόλου συνηθισμένη,-Η ενζωοτική λεύκωση είναι μία λεμφοειδής νεοπλασματική ασθένεια των βοοειδών που προκαλείται από τον ιό της λευχαιμίας.

Μία  κτηνοτροφική  μονάδα που λειτουργεί  στο Δ.Δ. Βλιζιανών του Δήμου Ξηρομέρου κηρύχθηκε μολυσμένη καθώς σε αυτή  διαπιστώθηκε η ασθένεια της Ενζωοτικής Λεύκωσης Βοοειδών. 
Πρόκειται για μια δύσκολη ασθένεια καθόλου συνηθισμένη, δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της στον άνθρωπο. Οι κτηνοτρόφοι και οι ειδικοί αναφέρονται στη νόσο περιγράφοντας την ως καρκίνο! Η ενζωοτική λεύκωση είναι μία λεμφοειδής νεοπλασματική ασθένεια των βοοειδών που προκαλείται από τον ιό της λευχαιμίας βοοειδών.Σύμφωνα με πληροφορίες η συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα τέθηκε  υπό συνεχή κτηνιατρική παρακολούθηση από την  Διεύθυνση της   Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας  επιβάλλοντας τα παρακάτω µέτρα:. Η εκτροφή τίθεται σε απομόνωση και απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος ζώων από αυτή. Εξαιρούνται της απαγόρευσης εξόδου τα ζώα που προορίζονται για άµεση σφαγή και εξέρχονται µε ειδική άδεια που εκδίδεται από το Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας. Τα μολυσμένα ζώα και σε περίπτωση που είναι αγελάδες οι απόγονοί τους καταγράφονται, σηµαίνονται µε διάτρηση του δεξιού αυτιού σε σχήµα ∆ και αποµονώνονται από τα υπόλοιπα ζώα των εκτροφών µέχρι την σφαγή τους . Διενεργείται επιδημιολογική έρευνα για να διαπιστωθεί η πηγή της µόλυνσης και να επισημανθούν οι εκτροφές που είναι επιδημιολογικά συνδεδεμένες. Τα ευρήµατα καταγράφονται στο «∆ελτίο Επιδηµιολογικής ∆ιερεύνησης». Το γάλα και πρωτόγαλα που προέρχεται από ζώα µολυσµένα από την Ενζωοτική Λεύκωση Βοοειδών δεν χρησιμοποιείται για την διατροφή Βοοειδών.  Οι εγκαταστάσεις, τα εργαλεία και τα ιατρικά εργαλεία πουχρησιμοποιούνται στην εκτροφή καθαρίζονται και απολυμαίνονται. Η σφαγή των κάτωθι µολυσµένων ζώων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 30 ηµερών από την ηµέρα που θα χαρακτηρισθεί µολυσµένη η εκτροφή. Στα σφάγια των µολυσµένων ζώων διενεργείται λεπτομερής κρεοσκοπικός έλεγχος για την ανεύρεση όγκων.. Οι όγκοι που θα ανευρεθούν στον προαναφερθέντα κρεοσκοπικό έλεγχο αποστέλλονται στο αρµόδιο κτηνιατρικό εργαστήριο.
  • Πρόστιμα έως 60.000 ευρώ για μη δήλωση ασθενειών ζώων
Οι κτηνοτρόφοι, οι ιδιώτες κτηνίατροι, οι υπεύθυνοι των Δήμων που διαχειρίζονται αδέσποτα κατοικίδια σαρκοφάγα ζώα και κάθε πρόσωπο ή φορέας που κατέχει ζώα ή διαχειρίζεται ζώα, για την υποχρέωσή τους υποχρεούνται να δηλώνουν στις κτηνιατρικές Αρχές της χώρας οποιαδήποτε υποψία ή επιβεβαίωση για νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης, βάσει σχετικής εγκυκλίου που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης


Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου 4235/2014 προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 5.000-60.000 ευρώ, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση στις αρμόδιες τοπικές αρχές των νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης ή της αυξημένης θνησιμότητας, όπου αυτό προβλέπεται.
Με την ίδια εγκύκλιο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ζητά την άμεση κοινοποίηση στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων του υπουργείου, κάθε διαθέσιμου στοιχείου (αποφάσεις λήψης μέτρων, εργαστηριακά αποτελέσματα, αποτελέσματα επιζωοτιολογικής διερεύνησης) αναφορικά με τα ακόλουθα νοσήματα: Λιστερίωση, Λεϊσμανίαση, Πυρετό Q (πλέον των οδηγιών που ισχύουν για νοσήματα για τα οποία εφαρμόζονται προγράμματα ελέγχου και εκρίζωσης – πχ Λύσσα).
Εκτός αυτού , οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Περιφερειών της χώρας καλούνται να βρίσκονται σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στις περιπτώσεις διερεύνησης κρουσμάτων σε ανθρώπους (περιπτώσεις ζωοανθρωπονόσων) και για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων Δελτίων του ΚΕΕΛΠΝΟ το συντομότερο δυνατό.
 Νανά Θεοδωροπούλου 
http://www.agriniosite.gr
Αναλυτικά ο κατάλογος με τα νοσήματα
Νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης Νομοθεσία (πού αναφέρονται οι νόσοι ως νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης)
1 Αφθώδης Πυρετός Π.Δ. 32/2007 (ΦΕΚ 30/Α’/2007),                ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
2 Πανώλης των Βοοειδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &    Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει                       
3 Μεταδοτική πλευροπνευμονία βοοειδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
4 Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια βοοειδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
5 Ενζωοτική λεύκωση βοοειδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
6 Ψευδοφυματίωση των βοοειδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
7 Ψευδοφυματίωση των αιγοπροβάτων ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
8 Παραφυματίωση των βοοειδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
9 Παραφυματίωση των αιγοπροβάτων ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
10 Προϊούσα Πνευμονία των αιγοπροβάτων (MAEDI-VISNA) ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
11 Αδενωματώδης Πνευμονία των αιγοπροβάτων (JAAGSIEKTE) ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
12 Πυρετός Q ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
13 Λιστεριάσεις ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
14 Καταρροϊκός πυρετός των προβάτων Π.Δ. 33/2003 (ΦΕΚ 57/Α’/2005),                ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009)&     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει                      
15 Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009)&     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ , όπως ισχύει                    
16 Κλασική πανώλης των χοίρων ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),                Π.Δ. 39/2005 (ΦΕΚ 57/Α’/2005),               KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
17 Αφρικανική πανώλης των χοίρων ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
18 Ενζωοτική εγκεφαλομυελίτιδα των χοίρων (νόσος TESCHEN) ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995) 
19 Ερυθρά των χοίρων ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
20 Αναπαραγωγικό και Αναπνευστικό σύνδρομο του χοίρου ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
21 Πανώλης των πουλερικών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
22 Ψευδοπανώλης των πουλερικών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 141/96 (ΦΕΚ 108/Α’/1996),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
23 Χολέρα των πτηνών (Παστεριδίαση) ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
24 Λοιμώδης λαρυγγοτραχειϊτιδα των πτηνών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
25 Σαλμονελλώσεις ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
26 Μυξωμάτωση ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
27 Πανώλης των ιπποειδών/    Αφρικανική Πανώλης ιπποειδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
28 Φυσαλιδώδης στοματίτιδα ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009)&     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει                 
29 Νόσος της κοιλάδας του Rift ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &      Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει                     
30 Οζώδης δερματίτιδα ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009)&     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει               
31 Πανώλης των μικρών μηρυκαστικών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),            KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &    Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει                       
32 Ευλογιά προβάτου και αιγών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &    Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει                      
33 Άνθρακας – Σπληνάνθρακας μηρυκαστικών, μονόπλων και χοίρων ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
34 Τρυπανοσωμίαση μονόπλων ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
35 Μάλις ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
36 Λύσσα ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
37 Βρουκέλλωση των βοοειδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
38 Βρουκέλλωση των προβάτων και των αιγών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
39 Βρουκέλλωση των χοίρων ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
40 Φυματίωση των βοοειδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
41 Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
42 Λοιμώδης αναιμία των ιπποειδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
43 Μολυσματική αγαλαξία των προβάτων και των αιγών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
44 Μολυσματική ποδοδερματίτιδα των προβάτων και των αιγών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
45 Λεϊσμανιάσεις ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
46 Τρομώδης Νόσος του Προβάτου (Scrapie) ΠΔ 39/2005 (ΦΕΚ 57/Α’/2005) – Άρθρο 29
47 Δουρίνη KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
48 Γρίπη πτηνών Π.Δ. 33/2008 (ΦΕΚ 59/Α’/2008), KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
49 Επιζωοτική αιμορραγική νόσος των ελαφιών Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995)
50 Εγκεφαλομυελίτιδα των ιπποειδών (σε όλες τις μορφές — εγκεφαλομυελίτιδα του ίππου Ανατολικής Αμερικής,
— ιαπωνική εγκεφαλίτιδα,
— εγκεφαλομυελίτιδα του ίππου της Βενεζουέλας,
— πυρετός του Δυτικού Νείλου,
— δυτική εγκεφαλομυελίτιδα των ιπποειδών.
KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
51 Εσωτερική ακαρίαση των μελισσών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
52 Εξωτερική ακαρίαση των μελισσών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
53 Αμερικανική και Ευρωπαϊκή σηψιγονία των μελισσών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
54 Νοζεμίαση των μελισσών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
55 Παρασιτική προσβολή των μελισσών από τον μικρό κάνθαρο των κυψελών (Aethina tumida) KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
56 Παρασιτική προσβολή των μελισσών από τα ακάρεα του γένους Tropilaelaps spp KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
57 Λοιμώδης νεκρωτική παγκρεατίτιδα των σαλμονιδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
58 Μολυσματικός ύδρωψ των κυπρινιδών (ή Εαρινή ιαιμία του κυπρίνου) ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
59 Μυξοσωμίαση ή λεπτοσποριδίαση των σαλμονιδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
60 Επιζωοτική αιμοποιητική νέκρωση Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
61 Ιογενής Αιμορραγική σηψαιμία (ή Αιμορραγική ιοσηψαιμία των σαλμονιδών) ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
62 Νόσος (σύνδρομο) των λευκών κηλίδων Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),        KYA 261463/2009 (ΦΕΚ Β` 2006) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
63 Νόσος (σύνδρομο) της κίτρινης κεφαλής Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
64 Σύνδρομο Taura Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
65 Λοιμώδης αιμοποιητική νέκρωση ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
66 Λοιμώδης αναιμία του σολωμού Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
67 Λοίμωξη από Perkinsus mαrinus Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
68 Λοίμωξη από Microcytos mackini Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
69 Λοίμωξη από Martelia refringens Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
70 Λοίμωξη από Bonamia ostreae Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
71 Λοίμωξη από Bonamia exitiosa Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
72 Λοίμωξη του κυπρίνου (Koi)από ερπητοϊό Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
26-3-1936 Β.Δ. «Περί μέτρων προς πρόληψη και καταστολή των μεταδοτικών νόσων των κατοικιδίων ζώων»
KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) «Κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 82/894/ΕΟΚ»
Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009) «Απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου και 2008/53/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε»
Π.Δ. 32/2007 (ΦΕΚ 30/Α’/2007) «Mέτρα καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2003/85/ΕΚ»
Π.Δ. 33/2008 (ΦΕΚ 59/Α’/2008) «Μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών σε συμμόρφωση με την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου»    (L 10″)
Π.Δ. 37/2005 (ΦΕΚ 56/Α’/2005) «Μέτρα για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 138/1995(Α 88′) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου»
Π.Δ. 39/2005 (ΦΕΚ 57/Α’/2005) «Mέτρα για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου»
Π.Δ. 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) «Επιβολή Υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων»
Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995) «Θέσπιση γενικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου»
Π.Δ. 141/96 (ΦΕΚ 108/Α’/1996) «Θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου»
Οδηγία 82/894/ΕΟΚ «Για την κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων μέσα στην Κοινότητα»
Οδηγία 92/119/ΕΟΚ «Για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων»

Πηγή: Xiromeronews.blogspot.gr


Διαβάστε επίσης!

loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *