Δώνος Προμηθευτική Άμεση εξυπηρέτηση

Με κυβόλιθους η ανάπλαση του Σπαρτοχωριου

Ακυρώνει η Αποκεντρωμένη την  απόφαση του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου για να στρωθούν πλάκες, το σκεπτικό της απόφασης:

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116 («Τποχρεωτικός έλεγχος
νομιμότητας») του Ν.4555/2018:« 1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων
και των περιφερειών, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, αποστέλλονται υποχρεωτικά για
έλεγχο νομιμότητας στην ΑΤΕ Ο.Σ.Α., εφόσον αφορούν: α) ρυθμίσεις κανονιστικού
περιεχομένου, β) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, αν το τίμημα
υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Υ.Π.Α., γ) την αγορά και
εκποίηση, λόγω πώλησης ή δωρεάς κατά κυριότητα, ακινήτων, δ) την κήρυξη
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ε) τη μίσθωση ακινήτων από τρίτους, στ) τη σύναψη
πάσης φύσεως δανείων, ζ) την ίδρυση πάσης φύσεως νομικών προσώπων, τη συμμετοχή
σε υφιστάμενα νομικά πρόσωπα, καθώς και τη λύση και τη θέση σε εκκαθάριση νομικών
προσώπων, η) τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, με την επιφύλαξη του τελευταίου
εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 100 και θ) τη διεξαγωγή
δημοτικού ή περιφερειακού δημοψηφίσματος….2.Η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο
νομιμότητας συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα
έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοση της, μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήμοι, οι
περιφέρειες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν
και κάθε επιπλέον στοιχείο που ζητείται από την ΑΤΕ Ο.Σ.Α.» και στην παρ. 3 «3.Ο
Επόπτης Ο.Σ.Α. ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην ΑΤΕ Ο.Σ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά
ειδική πράξη.»
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 (Αυτεπάγγελτος έλεγχος
νομιμότητας -Αντικατάσταση του άρθρου 226 του ν. 3852/2010) του Ν.4555/2018 «1. Ο
Επόπτης Ο.Σ.Α. μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των
συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών
προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε
προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευτεί ή εκδοθεί.
2. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να
παρέχουν αμελλητί κάθε στοιχείο που ζητείται από την ΑΤΕ Ο.Σ.Α. με σκοπό την άσκηση
του ελέγχου νομιμότητας.»
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 («Έλεγχος νομιμότητας
πράξεων Ο.Σ.Α. αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της
Αυτοτελούς Τπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α.») παρ. 1 και 4 του ως άνω νόμου: «1. Μέχρι την
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Τπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας
των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό

Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου
152 του Κ.Δ.Κ, οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην
ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του
άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), που βρίσκονται στην
έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 4. Μέχρι την
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Τπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. δεν εφαρμόζεται η
παράγραφος 3 του άρθρου 227 του παρόντος».
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4325/2015 «1.Καταργείται η
διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). ΢ε κάθε Αποκεντρωμένη
Διοίκηση συνιστάται θέση προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο «΢υντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.» και με το άρθρο 28Α του Ν.4325/2015,όπως προστέθηκε με
το άρθρο 24 του Ν.4368/2016, «Ο ΢υντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκπροσωπεί
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και προΐσταται των υπηρεσιών και των υπαλλήλων αυτής.
Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών και των
υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκούσε ο
Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Γενικός Γραμματέας της
Περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν ή σε υπηρεσία
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάσει νόμου.»
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν.4555/2018 που
αντικατέστησε το άρθρο 238 του Ν.3852/2010 «1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΤΕ
Ο.Σ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, ασκείται από τον
΢υντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου
152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), οι οποίες βρίσκονται στις
έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και
τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996, Α΄ 21), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης…»
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ/τος 139/2010: «Μέχρι
την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Τπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. η εποπτεία του
Κράτους επί των ΟΣΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
214 του ν. 3852/2010, ασκείται από το Σμήμα Προσωπικού και τα Σμήματα Διοικητικού
Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου».
Όπως προκύπτει από το φάκελο της υπόθεσης το Δημοτικό ΢υμβούλιο του Δήμου
Μεγανησίου συνεδρίασε στις 09-02-2020 και συζήτησε εκτός ημερησίας διάταξης το θέμα
τροποποίησης της σχετικής μελέτης του έργου ΄ Ανάπλαση Οικισμού ΢παρτοχωρίου΄ που
ήταν ήδη σε εξέλιξη. Αποφασίστηκε να γίνουν τροποποιήσεις στην μελέτη αναφορικά με
το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί και δόθηκε η εντολή στην Σεχνική Τπηρεσία του Δήμου
‘’να προχωρήσει στις αντίστοιχες τροποποιήσεις στη μελέτη και να συνεχιστεί το έργο’’.
Επειδή στο άρθρο 65 του Ν.3852/2010 ‘Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου’
αναφέρεται: «1. Σο δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το
δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή
άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

Επειδή στο άρθρο 72 του Ν.3852/2010 ‘Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων΄
όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρο 3 του Ν.4623/2019 αναγράφεται: «1.Η
οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την
παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες
αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:…
η)Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού
αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.
΢τις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με
αιτιολογημένη απόφασή της. …
ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.»
Επειδή στην εγκύκλιο 11/αρ.πρωτ.7666/07-02-2007 με θέμα :’ Εποπτεία των
πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΣΑ’ στο κεφ.2.3
Τρόπος ελέγχου
«Κατά τον έλεγχο νομιμότητας που ασκείται από το Γενικό Γραμματέα είτε βάσει
του άρθρου 149 ΔΚΚ, είτε αυτεπαγγέλτως, ερευνάται αν η ρύθμιση που επιβάλλεται με
την απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με ισχύοντα κανόνα δικαίου, δηλ. νόμο,
προεδρικό διάταγμα, κανονιστική απόφαση της διοίκησης, αλλά και κανονιστικές
αποφάσεις που θεσπίζουν οι ίδιοι οι πρωτοβάθμιοι ΟΣΑ σύμφωνα με το άρθρο 79 ΔΚΚ.
Λόγοι που επιφέρουν την ακύρωση της πράξης είναι οι εξής :
i. αναρμοδιότητα του εκδόντος την πράξη οργάνου
ii. παράβαση τύπων της διαδικασίας
iii. παράβαση νόμου
iv. κατάχρηση εξουσίας.»
«i. Αναρμοδιότητα
Αναρμοδιότητα συντρέχει στην περίπτωση που άλλο όργανο είναι αρμόδιο
(καθ΄ύλη ή κατά τόπο) για την έκδοση της πράξης, ή όταν κανένα διοικητικό όργανο δεν
είναι αρμόδιο να την εκδώσει.
ii. Παράβαση τύπων της διαδικασίας
Εδώ ερευνάται αν η πράξη έχει τα τυπικά γνωρίσματα που απαιτούνται από τις
οικείες διατάξεις προκειμένου να παράγει έννομα αποτελέσματα. Έτσι, κατά το στάδιο
αυτό πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθούν τα ακόλουθα:
 Αν έχει το συμβούλιο τη νόμιμη απαρτία.
 Αν έχουν προσκληθεί νόμιμα τα απόντα μέλη του συμβουλίου.
 Αν στη συνεδρίαση του Δημοτικού ΢υμβουλίου έχει προσκληθεί ο Δήμαρχος,
εφόσον από το οικείο πρακτικό δεν προκύπτει η παρουσία του.
 Αν έχουν προσκληθεί οι Πρόεδροι των Σοπικών ΢υμβουλίων, όταν καλούνται
υποχρεωτικά.
 ……
 Αν η απόφαση περιλαμβανόταν ως θέμα στην ημερήσια διάταξη (πρόσκληση).

 Αν θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έχει εισαχθεί για συζήτηση σύμφωνα με το νόμο
ως κατεπείγον.
 Αν η απόφαση για κάθε θέμα έχει ληφθεί με την απαιτούμενη από το νόμο
πλειοψηφία.
 ….»
«iii. Παράβαση νόμου
Εδώ ερευνάται η τήρηση από τον οικείο ΟΣΑ της αρχής της νομιμότητας, δηλ. εάν
έχει παραβιασθεί κανόνας δικαίου που σχετίζεται με την ελεγχόμενη απόφαση, από
οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχεται (΢ύνταγμα, νόμος, διάταγμα, απόφαση,
γενική αρχή του δικαίου, νομολογία).
΢ύμφωνα με γενική αρχή του δικαίου η νομιμότητα της ελεγχόμενης πράξης
κρίνεται βάσει του νομικού καθεστώτος που ισχύει κατά το χρόνο της έκδοσής της.
Κατά τον έλεγχο αυτό ερευνώνται, πέραν της παράβασης κανόνα δικαίου
όπως προελέχθη, και:
η πλάνη περί τα πράγματα…
η κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας ή υπέρβαση των άκρων ορίων της.
…έχουμε τα ακόλουθα στοιχεία που συνήθως συνιστούν κακή χρήση ή υπέρβαση
των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας:
-η τήρηση της αρχής της ισότητας
-η αρχή της χρηστής διοίκησης
– η αρχή της αναλογικότητας
– τα ελαττώματα της αιτιολογίας ή η έλλειψη αυτής. ΢τοιχεία της αιτιολογίας είναι
η αναφορά των κανόνων δικαίου στους οποίους στηρίζεται η έκδοση της πράξης, η
τυχόν ερμηνεία τους, η ουσιαστική εκτίμηση των πραγματικών καταστάσεων,
καθώς και τα κριτήρια και οι σκέψεις του οργάνου σχετικά με την άσκηση της
διακριτικής ευχέρειας…»
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 132 Σροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά
τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν.4412/2016:
1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς,
ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες
μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές
αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων,
καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης
ή της συμφωνίας-πλαίσιο·
β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία
κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή
αναδόχου:

αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις
εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή
εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και
ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την
αναθέτουσα αρχή.
Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της
αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία
των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το το πενήντα τοις εκατό (50%) της
αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του
παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221).
γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να
προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή
της συμφωνίας-πλαίσιο.
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του
παρόντος Βιβλίου,
δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από
την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία:
αα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την περίπτωση α΄,
ββ) ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης,
περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων
αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον
οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά,
υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και
δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου ή
γγ) περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου
έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες
διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 131,
ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια
της παρ. 4.
Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν μία σύμβαση στις περιπτώσεις των περιπτώσεων β΄
και γ΄ δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. Η
γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Ζ΄ του
Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ και δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 65.
2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄
της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και
των δύο ακόλουθων τιμών:
α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών
και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις
έργων.
Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίαςπλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της
καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.
3. Για τον υπολογισμό της τιμής που προβλέπεται στην παρ. 2 και στις περιπτώσεις β΄ και γ΄
της παρ. 1, όταν η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, η
αναπροσαρμοσμένη τιμή είναι η τιμή αναφοράς.
4. Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης
κατά την έννοια της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνίαπλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε
κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται
ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς
που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη
αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο
υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνίαπλαίσιο,
γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίαςπλαίσιο,
δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε
περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1.
5. Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, για
τροποποιήσεις των διατάξεων μίας δημόσιας σύμβασης ή μίας συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη
διάρκειά τους, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2.
6. Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια
σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιώδεις κατά την
έννοια της παραγράφου 4,
β) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ΄ εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και
της παραγράφου 2 του παρόντος και
γ) όταν μετά τον έλεγχο νομιμότητας της αρχικής σύμβασης αυτή εντάχθηκε σε πρόγραμμα
χρηματοδότησης και το συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης δεν υπερβαίνει το εκάστοτε
ισχύον όριο ελέγχου για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις.
Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται και τροποποιητικές συμβάσεις, δυνάμει των οποίων
τροποποιείται σύμβαση της οποίας η αρχική αξία υπολειπόταν του εκάστοτε ορίου του
ελέγχου, εφόσον με την τροποποίηση αυτή προσαυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο τόσο,
ώστε η συνολική αξία της σύμβασης να υπερβαίνει το εκάστοτε όριο ελέγχου.

Επειδή με την εν θέματι απόφαση αποφασίστηκε η Σροποποίηση μελέτης ενός
έργου που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, υπολείπονταν όμως από αιτιολογία και αναφορά
στους κανόνες δικαίου που στηρίζεται η απόφαση, δεν γίνεται μνεία για το αν
υφίστανται οι προϋποθέσεις για αυτή την τροποποίηση. Σέθηκε ως θέμα συζήτησης εκτός
ημερησίας διάταξης δίχως να αιτιολογείται το κατεπείγον αλλά πλέον των άλλων
υπάρχει αναρμοδιότητα του εκδόντος την πράξη οργάνου. Είναι αρμοδιότητα της
οικονομικής επιτροπής αντί του δημοτικού συμβουλίου να τροποποιεί συμβάσεις έργων,
μελετών κλπ και να αναλαμβάνει το ρόλο της αναθέτουσας αρχής.
Για τους λόγους αυτούς:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ακυρώνουμε την αριθμ. 13/2020 απόφαση του Δημοτικού ΢υμβουλίου του Δήμου
Μεγανησίου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.
Κατά της απόφασης μας αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, στην Ειδική Επιτροπή του
άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ ( Ν.3463/06), που εδρεύει στην Κέρκυρα ( Αλυκές Ποταμού –
49100 ΚΕΡΚΤΡΑ), εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίησή της.

Πηγή: Meganisinews.eu


Δώνος Προμηθευτική Άμεση εξυπηρέτηση

Διαβάστε επίσης!

loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.